Chinese Simplified

   

  Monday

  Flight           Departs        Arrives         From           Destination

  JD5309      10:00      11:45      TANGSHAN       HAERBIN

  GT1095      10:15      11:20      TANGSHAN       DALIAN

  G54314      10:20       13:10     TANGSHAN     CHONGQING

  FM9123/4     11:00       13:15     TANGSHAN      PUDONG

  GT1096      14:10       17:05     TANGSHAN       GUILIN

  HU7854      15:10       17:40     TANGSHAN       SANMING

  HU7854      15:10       20:05     TANGSHAN       GUANGZHOU

  JD5310      15:40       17:40     TANGSHAN       XIAN

  G54313      17:25       18:30     TANGSHAN       DALIAN

  G54314      07:05       08:15      DALIAN      TANGSHAN

  JD5309      07:05       09:10      XIAN       TANGSHAN

  GT1095      06:40       09:30      GUILIN      TANGSHAN

  FM9123      07:35       10:05      PUDONG      TANGSHAN

  HU7853      08:55       10:10     GUANGZHOU      TANGSHAN

  GT1096      12:15       13:20      DALIAN       TANGSHAN

  HU7853      11:15       13:50      SANMING      TANGSHAN

  JD5310      12:55       14:50      HAERBIN      TANGSHAN

  G54313      14:20       16:40      CHONGQING     TANGSHAN

  Tuesday

  Flight           Departs          Arrives          From             Destination

  JD5309      10:00         11:45       TANGSHAN       HAERBIN

  FM9123/4     11:00          13:15       TANGSHAN       PUDONG

  GS6605      14:55         16:40       TANGSHAN      HANGZHOU

  JD5310      15:40         17:40        TANGSHAN       XIAN

  JD5115      16:35         17:50        TANGSHAN      SHENYANG

  GS6606      20:30         22:10        TANGSHAN      HOHHOT

  JD5116      21:00         01:05        TANGSHAN       HAIKOU

  JD5309      07:05         09:10         XIAN        TANGSHAN

  FM9123      07:35         10:05         PUDONG       TANGSHAN

  GS6605      12:35         14:10         HOHHOT       TANGSHAN

  JD5310      12:55         14:50        HAERBIN       TANGSHAN

  JD5115      11:55         15:50        HAIKOU        TANGSHAN

  GS6606      18:00         19:50        HANGZHOU       TANGSHAN

  JD5116      18:40         20:10        SHENYANG       TANGSHAN

  Wednesday

  Flight            Departs        Arrives         From           Destination

  JD5309       10:00      11:45      TANGSHAN     HAERBIN

  GT1095       10:15       11:20      TANGSHAN       DALIAN

  G54314       10:15      13:05      TANGSHAN     CHONGQING

  FM9123/4      11:00      13:15      TANGSHAN      PUDONG

  GT1096       14:10      17:05      TANGSHAN      GUILIN

  HU7854       15:10      17:40      TANGSHAN      SANMING

  HU7854       15:10      20:05      TANGSHAN     GUANGZHOU

  JD5310       15:40      17:40      TANGSHAN       XIAN

  G54313       17:25      18:30      TANGSHAN      DALIAN

  G54314       07:05      08:15       DALIAN       TANGSHAN

  JD5309       07:05      09:10        XIAN       TANGSHAN

  GT1095       06:40      09:30        GUILIN      TANGSHAN

  FM9123       07:35      10:05       PUDONG      TANGSHAN

  HU7853       09:35      10:50       GUANGZHOU      TANGSHAN

  GT1096       12:15      13:20       DALIAN       TANGSHAN

  HU7853       11:35      14:05       SANMING       TANGSHAN

  JD5310       12:55      14:50       HAERBIN       TANGSHAN

  G54313       14:20      16:40      CHONGQING       TANGSHAN

  Thursday

  Flight            Departs         Arrives         From             Destination

  JD5309       10:00       11:45      TANGSHAN           HAERBIN

  FM9123/4      11:00       13:15      TANGSHAN           PUDONG

  GS6605       14:55       16:40      TANGSHAN          HANGZHOU

  JD5310       15:40       17:40      TANGSHAN            XIAN

  JD5115       16:35       17:50      TANGSHAN          SHENYANG

  GS6606       20:30       22:10      TANGSHAN           HOHHOT

  JD5116       21:00       01:05      TANGSHAN           HAIKOU

  JD5309       07:05       09:10       XIAN           TANGSHAN

  FM9123       07:35       10:05       PUDONG           TANGSHAN

  GS6605       12:35       14:10       HOHHOT          TANGSHAN

  JD5310       12:55       14:50       HAERBIN           TANGSHAN

  JD5115       11:55       15:50       HAIKOU           TANGSHAN

  GS6606       18:00       19:50       HANGZHOU          TANGSHAN

  JD5116       18:40       20:10      SHENYANG           TANGSHAN

  Friday

  Flight            Departs        Arrives         From           Destination

  JD5309       10:00      11:45      TANGSHAN     HAERBIN

  GT1095       10:15      11:20      TANGSHAN     DALIAN

  G54314       10:05      12:55      TANGSHAN     CHONGQING

  FM9123/4      11:00      13:15      TANGSHAN     PUDONG

  GT1096       14:10      17:05      TANGSHAN      GUILIN

  HU7854       15:10      17:40        TANGSHAN      SANMING

  HU7854       15:10      20:05      TANGSHAN     GUANGZHOU

  JD5310       15:40      17:40      TANGSHAN       XIAN

  G54313       17:25      18:30      TANGSHAN      DALIAN

  G54314       07:05      08:15       DALIAN       TANGSHAN

  JD5309       07:05      09:10        XIAN       TANGSHAN

  GT1095       06:40      09:30       GUILIN       TANGSHAN

  FM9123       07:35      10:05       PUDONG       TANGSHAN

  HU7853       08:55      10:10      GUANGZHOU       TANGSHAN

  GT1096       12:15      13:20       DALIAN        TANGSHAN

  HU7853       11:15      13:50       SANMING        TANGSHAN

  JD5310       12:55      14:50       HAERBIN        TANGSHAN

  G54313       14:20      16:40       CHONGQING        TANGSHAN

  Saturday

  Flight            Departs         Arrives         From           Destination

  JD5309       10:00        11:45      TANGSHAN       HAERBIN

  FM9123/4      11:00       13:15       TANGSHAN       PUDONG

  GS6605       14:55       16:40       TANGSHAN      HANGZHOU

  JD5310       15:40       17:40      TANGSAHN       XIAN

  JD5115       16:35       17:50      TANGSHAN      SHENYANG

  GS6606       20:30       22:10      TANGSHAN       HOHHOT

  JD5116       21:00       01:05      TANGSHAN       HAIKOU

  JD5309       07:05       09:10       XIAN        TANGSHAN

  FM9123       07:35       10:05       PUDONG       TANGSHAN

  GS6605       12:35       14:10       HOHHOT       TANGSHAN

  JD5310       12:55       14:50       HAERBIN       TANGSHAN

  JD5115       11:55       15:50         HAIKOU       TANGSHAN

  GS6606       18:00       19:50       HANGZHOU       TANGSHAN

  JD5116       18:40       20:10       SHENYANG       TANGSHAN

  Sunday

  Flight            Departs         Arrives          From           Destination

  JD5309       10:00       11:45       TANGSHAN     HAERBIN

  GT1095       10:15       11:20       TANGSHAN       DALIAN

  G54314       10:05       12:55       TANGSHAN     CHONGQING

  FM9123/4      11:00       13:15       TANGSHAN     PUDONG

  GT1096        14:10       17:05       TANGSHAN     GUILIN

  HU7854       15:10       17:40       TANGSHAN     SANMING

  HU7854       15:10       20:05       TANGSHAN     GUANGZHOU

  JD5310       15:40       17:40         TANGSHAN      XIAN

  G54313       17:25       18:30         TANGSHAN     DALIAN

  G54314       07:05        08:15        DALIAN      TANGSHAN

  JD5309       07:05       09:10         XIAN       TANGSHAN

  GT1095       06:40       09:30        GUILIN      TANGSHAN

  FM9123       07:35       10:05        PUDONG       TANGSHAN

  HU7853        09:05       10:25       GUANGZHOU     TANGSHAN

  GT1096       12:15       13:20         DALIAN      TANGSHAN

  HU7853       11:15       13:50         SANMING     TANGSHAN

  JD5310       12:55       14:50         HAERBIN     TANGSHAN

  G54313       14:20       16:40        CHONGQING     TANGSHAN

   

  Execution Date: Mar 25, 201 Oct 27, 2018